• Reglement tennislessen en stages

 1. Algemeen
 • Eén ieder die tennisles of tennisstage wil volgen dient via de website van de club het inschrijvingsformulier in te vullen.
 • De tennisacademie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de lessen/stages niet te laten doorgaan indien onvoldoende deelnemers hebben ingeschreven, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. In voorkomend geval wordt de klant ten laatste 7 dagen voor de aanvang van de les/stage hieromtrent schriftelijk verwittigd en ontvangt de lesnemer het volledige inschrijvingsbedrag terug.
 • Men is verplicht om volwaardig zomerlid te worden om te kunnen deelnemen aan de zomerlessen.
 • Bij uitsluitende deelname aan de paas- of zomerstages heeft men de keuze uit 2 mogelijke lidmaatschapsbijdrages, ttz:
  –>   20 €zonder verdere speelrechten (tbv verzekeringsdoeleinden).
  –>  
  volwaardig lidmaatschap (zie bijdrage op onze site ifv de leeftijd) inclusief verdere speelmogelijkheden én verzekering.
 • Leden van TC Het Zeen gaan voor bij inschrijving van de tennislessen in de winter
 • In geval de beschikbaarheid het toelaat en er uitsluitend deelgenomen wordt aan de winter lessenreeks zonder voorafgaand zomer- of stagelid te zijn geweest moet er een additionele lidmaatschapsbijdrage betaald worden tbv 20 €(verzekeringsdoeleinden).
 • Semi-privé of privéles nemen (jeugdspelers) is enkel toegestaan wanneer je ook groepsles volgt bij de academie.
 • Tennisschoenen en tenniskledij verplicht.
 • De Nederlandse taal is steeds de taal waarin wordt gecommuniceerd. Iedere vertaling geldt zuiver ten indicatieve titel.
  _________________________________________________________________________________
 1. Lescyclus
 • Een trainingscyclus bestaat uit 20 weken training in de winter en 10 weken in de zomer, tenzij anders aangegeven. Deze gaan door op een vaste dag en tijdstip.
 • In tornooiweken en officiêle schoolvakanties wordt er geen les gegeven.
  _________________________________________________________________________________
 1. Lesduur
 • Onder een lesuur wordt een tijdseenheid van 60 of 90 minuten verstaan;
 • Het aantal trainingsuren/week dat wij per speler aanbieden wordt bepaald aan de hand van de selectiecriteria en de waardering gegeven door de lesgever aan een speler.
  –>  Aanbod: 4.30 uur training/week, 3 uur training/week, 2 uur training/week, 1.30 uur training/week of 1 uur training/week
 • Het is mogelijk om MINDER trainingsuren aan te vragen dan waarop je volgens onze criteria recht zou hebben.
 • Wie MEER trainingsuren vraagt dan voorzien, zal slechts toegekend worden indien er bij de opmaak van de planning plaatsen zouden vrijblijven. Prijs is dan de standaard uurprijs inclusief alle bijhorende kosten.
  _________________________________________________________________________________
 1. Inschrijving
 • Uitsluitend volledig ingevulde inschrijvingsformulieren zullen in behandeling genomen worden. Bij niet correct invullen van het formulier zijn financiële consequenties voor rekening van de lesnemer.
 • Na ontvangst van een volledig ingevuld inschrijvingsformulier ontvangt de lesnemer (of de ouders) via email de schriftelijke bevestiging van de reservatie, waardoor deze definitief wordt.
 • De tennisacademie behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan onnauwkeurige of onvolledige inschrijvingsformulieren.
 • Door het versturen van het inschrijvingsformulier is men betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de lessenreeks.
  _________________________________________________________________________________
 1. Indeling en reservatie
 • De indeling gebeurt in functie van de selectievoorwaarden en het spelniveau en de aanstelling c.q. toewijzing van een lesgever is voorbehouden aan de directie van de tennisacademie.
 • Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. Wij doen ons uiterste best om u in te delen in de groep van uw keuze. Mocht dit echter niet mogelijk blijken, dan nemen wij contact met u op om een andere mogelijkheid te vinden. In geval betaling heeft plaatsgevonden en geen les op het gewenste tijdstip georganiseerd kan worden zal onmiddellijk restitutie plaats vinden.
 • De tennisacademie kan onmogelijk rekening houden met andere activiteiten. Kinderen met onvoldoende beschikbaarheid worden geweigerd.
 • Deze lessen staan vast en kunnen niet meer verschoven worden.
 • De tennisacademie zal in de week voorafgaande aan de eerste les/stage via e-mail berichten in welke groep en op welk tijdstip u les/stage heeft . Dit zal pas gebeuren indien het verschuldigde bedrag op onze rekening staat.
 • Trainingsballen worden door de club beschikbaar gesteld.
  _________________________________________________________________________________
 1. Prijzen en tarieven
 • De prijzen en tarieven zijn vrijgesteld van BTW volgens art 44, §2, 3° en conform de vermelding op het inschrijvingsformulier. De prijzen blijven geldig tot aan de op het inschrijvingsformulier vermelde datum, nadien komt er 18€extra bij als administratieve kost.
  _________________________________________________________________________________
 1. Betalingsmodaliteiten
 • De leerling verplicht zich door het doorsturen van het elektronisch inschrijvingsformulier tot het betalen van het opgegeven bedrag.
 • Het lesgeld moet u betalen op het rekening nr BE72 9731 2133 5516 van “Het Zeen Tennisacademie”.
 • Bij aanvang van de lessenreeks/stage is restitutie van het lesgeld niet meer mogelijk tenzij een vervanger voor uw plaats is gevonden.
  _________________________________________________________________________________
 1. Akkoordverklaring
 • Door het invullen van het inschrijvingsformulier gaat u accoord met het lesreglement van de tennisacademie en bij plaatsing gaat u accoord met de financiële verplichtingen.
 • Bij inschrijving voor een lespakket of stage bij de tennisacademie gaat de lesnemer akkoord met elke tennisleraar die door de tennisacademie wordt ingezet voor het geven van de lessen.
 • Afzegging van de cursus binnen 1 week voor aanvang van de lessen/stage verplicht u tot het betalen van het volledige cursusgeld.
 • Deelname aan de lessen/stage is alleen mogelijk nadat de betaling is ontvangen op onze rekening en dit uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de cursus. Indien hieraan niet is voldaan word het lesgeld met 18€verhoogd voor administratiekosten.
 •  Van selectiespelers verwachten wij het volgende:
  – oproepbaar om interclub te spelen
  – verplichte deelname aan het jeugdtornooi van Het Zeen
  – verplichte deelname aan het clubtornooi van Het Zeen
  – deelname aan de sparring momenten op zaterdag of zondag
  – deelname aan de conditietrainingen
  – groepsles volgen, alvorens prive of semi-prive kan worden gevolgd.
  _________________________________________________________________________________
 1. Lesuitval
 • Indien een les geen doorgang kan vinden omdat de banen vanwege de regen niet te bespelen zijn, zal de eerste les voor rekening zijn van de cursist, de volgende les wordt ingehaald.
 • Een éénmaal begonnen training geldt als een gegeven training.
  _________________________________________________________________________________
 1. Verzuim leerling
 • Niet verschijnen op de les, om wat voor redenen ook, is altijd voor rekening van de cursist.
 • Bij afzeggingen voor een les, gelieve dit 24 uur op voorhand door te geven bij de trainer of bij de tennisacademiecoördinator, er is geen restitutie van het lesgeld.
 • Wanneer een cursist na aanvang van de cursus om welke reden dan ook afziet van (verdere) deelname, blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.
 • Bij afzeggen van een of meerdere lessen ten gevolge van blessures, ziekte, vakantie etc. vindt geen restitutie van betaald lesgeld plaats.
  _________________________________________________________________________________
 1. Verzuim leraar
 • Wanneer de trainer verhinderd is, wordt de training op een later moment ingehaald of wordt deze overgenomen door een invaltrainer.
  _________________________________________________________________________________
 1. Aansprakelijkheid
 • De tennisacademie is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van lesnemers, evenals blessures.
  _________________________________________________________________________________
 1. Bescherming van het priveleven
 • Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van TC Het Zeen. Deze gegevens kunnen medegedeeld worden aan derden, behoudens in geval van verzet door de klant ten laatste op het ogenblik van inschrijving. Tijdens de tennislessen/-stage en het tenniskamp kunnen opnames gemaakt worden van de deelnemers voor publicitaire en didactische motieven. Behoudens uitdrukkelijk verzet ten laatste bij de inschrijving, kunnen deze opnames gebruikt worden voor publiciteitscampagnes voor de stages en lessen van de Zeen Tennisacademie.
  _________________________________________________________________________________
 1. Misdragingen tijdens de les / stage
 • Deelnemers die zich misdragen tijdens de les kunnen door de leraar voor de betreffende les verwijderd worden zonder restitutie van het lesgeld, dit ter beoordeling van de tennisleraar. De tennisleraar zal zo spoedig mogelijk de tennisacademie coördinator informeren. Bij herhaling kan de leerling voor de rest van de lessen geweigerd worden. Dit zal in overleg met het bestuur worden bepaald.
  _________________________________________________________________________________
 1. Geschillen
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van TC Het Zeen.

Voor vragen en/of opmerkingen betreffende de tennislessen of andere activiteiten, kunt u terecht bij Steve Joly, de tennisacademiecoördinator van onze club.